Tagged: propose story

प्रपोज - Propose Marathi Bhay Katha 5

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग १

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha ” काळ्या जिभेची कुठली…. तोंड बंद कर नाहीतर बघ…….” हॉस्पीटलच्या शांत वातावरणात महीला कर्मचारी एका पेशंटवर ओरडत होती, तीचा आवाज मात्र हॉस्पीटलच्या दुस-या मजल्यावरच्या संपुर्ण वार्डमधे घुमला……  Propose Marathi...

प्रपोज - Propose Marathi Bhay Katha 2

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग २

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग १ तीला प्रपोज करायच ठरवल… तीच्या मनात काय आहे माहीत नव्हत पन ते अचानक हे शहर सोडून गेले तर…..? दिवस...

प्रपोज - Propose Marathi Bhay Katha 4

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग ३

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha पोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग २ मी ड्युटीवर तब्बेत बरी नसल्याच सांगून बाहेर पडलो … तीची वाट पहात ठरलेल्या ठिकाणी बसुन होतो… तोच तलाव, ‘प्रपोज’...

प्रपोज - Propose Marathi Bhay Katha 29

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग ४

प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha प्रपोज – Propose Marathi Bhay Katha – भाग ३ काय बाई. ह्या बल्बला पन आत्ताच जायच होत… थांब रे इथच मी ऑफीस मधुन बल्ब आणते..” त्या मावशी चालत...