एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta – Part 5

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग ५

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग १

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग २

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग ३

एक चुकलेला रस्ता – Ek Chuklela Rasta | भाग ४

सुबोध सांगत होता….
“माझी शुद्ध हरपत होती.. मला भान राहिलं नव्हतं… माझ्या डोळ्यासमोर आता अंधारी येत होती.. माझे डोळे चक्रावले आणि मी धाड्कन खाली कोसळलो…आता मला काही दिसत नव्हते.. काही ऐकू येत नव्हते… मला माहित नाही मी बेशुद्ध होतो, पण काही मंत्र माझ्या कानावर पडत होते… स्नास्कृत होती ती भाषा… काहीतरी वेगळेच मंत्र होते… कधी न ऐकलेले.. एखादाच उच्चार कळत होता त्यापैकी… काहीतरी भयानक घडत होतं याची कल्पना मला आली होती.. पण नक्की काय घडत होतं तेच कळत नव्हतं…. ते मंत्रोच्चार कानात घर करत होते.. मी जणू अर्धमेला झालो होतो.. काही हालचाल होत नव्हती, डोळे उघडता येत नव्हते…इतक्यात…

ek chuklela rasta part 5

ek chuklela rasta part 5

मला जोरदार धक्का बसला… माझी निद्रा उघडली…माझ्या डोळ्यासमोर अंधार होता… अचानक… रोह्या चा आवाज कानी पडला.. त्याच्यासोबत तुम्हां सर्वांचे आवाज कानी पडू लागले… मी डोळ्यांवर जोर देऊन पाहण्याचा प्रयत्न केला असता मला… माझ्या बाजूला रोह्या आणि तो वाहनचालक दिसला…..

नंतर लक्षात आलं कि आपण सगळे गाडीत आहोत… आणि आपण ज्या गाडीमध्ये आहोत त्या चालकाने गाडीचा करकचून मारलेला ब्रेक यामुळे माझी निद्रा मोडली होती… मी शुद्धीवर आलो होतो… पण मला हे आठवत नव्हतं कि आपण कुठे चाललो होतो मलाच काही आठवत नव्हतं..

माझे कान एकदम सुन्न पडले होते…
मला कोणाचाच आवाज ऐकू येत नव्हता… मला डोळ्यांसमोर फक्त track दिसत होता…
आपण जस जसे पुढे चालू लागलो… मी थोडा भानावर यायला लागलो….
मधूनच माझ्या कानात ‘त्या’ माणसाचा घुमू लागला…. मला काहीच काळात नव्हतं तो काय बोलतोय…

मध्याच आवाज बंद होत होता… काही वेळ माझ्या मनाला शांतता भासू लागली…

इतक्यात माझ्या कानावर खूप भयंकर आवाजाचा आघात झाला… तो आघात खूपच तीव्र आवाजच होता… मला असह्य वेदना झाल्या…

माझ्या कानात पुन्हा तोच आवाज घुमू लागला…कान तुंबले जात होते त्या आवजाने… खूप कर्कश्य असा आवाज होता तो…
हळू हळू एकचा आवाज मला स्पष्ट ऐकू येऊ लागला…
त्याच मानसाच आवाज होता… पण ह्यावेळेस मात्र अगदी स्पष्ट होता तो आवाज…
म्हणत होता ,
”सोडू नकोस त्याला.. लक्ष राहू दे त्याच्यावर…तो हातातून नाही गेला पाहिजे… तो घाबरला कि धार त्याला…तो जर हातातून गेला तर तुझं काही खरं नाही….”
‘पण तो कोणाबद्दल बोलत होता बे??? कोणाला धरायला लावत होता???’, मंग्या ने सुउब्या ला प्रश्न विचारला…
”तो मला सुशील बद्दल बोलत होता…”, सुबोध बोलला…
सगळे सुशील कडे पाहायला लागले…
”बघ ये सुश्या तू उगाच भुताला भीतोस राव… भूताचं तर तुझ्यावर जीवापाड प्रेम… तरी तू भीतोस… त्याने तुला धरण्यासाठी सुबोध चा जीव टांगला होता… बघ किती प्रेम करतं तुझं भूत तुझ्यावर…”, हसीम त्याच्याकडे पाहत हसून बोलला… त्यावर सगळे हसू लागले…
‘पण मला का बे बोलवायलं ते भूत…’, सुश्या जरा घाबरतच बोलला…
”माहित नाही रे…”, सुब्या ने उत्तर दिले…
अख्या मंदिरात एक शांतात पसरली… सगळे विचारात असताना… एक आवाज आला…

“मी सांगतो”, कोणीतरी वृध्द व्यक्ती असावी…

हातात पणती सारखं एक पत्र होतं… त्याचा भगवा उजेड सगळीकडे पसरला होता… ती व्यक्ती हळू-हळू जवळ येऊ लागली. ती व्यक्ती यांच्या जवळ येताच सार्वजन आश्चर्याने उभे राहतात…

भगवी वस्त्रे प्रधान केलेला एक वृध्द, दाढी वाढलेली…केसं देखील शंकराच्या जटेप्रमाणे बांधलेले… एका हातात कमंडलु आणि दुसऱ्या हातात पणती… असा त्यांचा वेश होता… डोळ्यांत एक तेजस्वी ज्वाला होती… जी मनाला प्रसन्न करीत होती.. माथ्यावर विभूती लावलेली… जणू हिमालयातील एखादा तपस्वीच…

”घाबरू नका… मला माहिती आहे ती व्यत्क्ती कोण होती, त्याने ह्यालाच का धरायचं ठरवलं? इत्यादी…इत्यादी… तुमच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आहेत माझ्याजवळ…”, ती तपस्वी व्यक्ती बोलली….

”पण बाबा तुंम्ही कोण?”, हसीम नं आदरपूर्वक विचारलं…
”मी गेली कित्येक वर्षे या जंगलात भटकतोय.. मी इथंच या जंगलात राहतो… इथं कसलीतरी कुजबुज ऐकू आली म्हणून इथं फिरकलो…”, त्या तपस्वीने तेवढ्याच नम्रतेने उत्तर दिले…
त्यांच्याकडे पाहून कसलीही फसवेगीरीची किंवा मायावी शक्तीची भीती वाटत नव्हती… त्यांचं तेजस्वी रूप त्यांची सामर्थ्य सांगून जात होतं….
”सुशील, बाळ मुळातच भित्रा आणि कमजोर… जरा कमी चपखल, पण प्रामाणिक स्वभाव याचा तोच याला घटक ठरला असता… त्याच्यावर वशीकरण कारण कधीही सोप्प… ज्या व्यक्तीवर भीती, आणि इतरांची मतं लगेच हावी होतात त्यान वश करून हवं ते करून घेता येतं… पण याचं दैवं खरंच बलवत्तर होतं… म्हणून याला नख उखाडन्यापलीकडे काहीच झाले नाही….”… तपस्वी बोलत होते…

त्यांचं बोलणं सगळे आश्चर्यचकित होऊन ऐकत होते कारण आत्तापर्यंत जे काही घडलं त्यांच्याशिवाय कोणालाच माहित नव्हतं….
कोणी काही बोलायच्या आतच, ते तपस्वी बोलू लागले….

”मला सगळं कसं काय माहित??? या पेक्षा तो राक्षस कोण होता आणि तो कशाला आला होता हे जाणून घेणं महत्वाचं आहे…,
तो एक खविसाचा प्रकार आहे… तो या भूमीत हजारों वर्षांपासून कैद आहे… इथल्याच कुठल्यातरी झुडुपात त्याचा मोक्ष लपला आहे… मला देखील माहित नाही नेमकं कोणतं झुडूप आहे ते… ते झुडूप जाळलं कि त्याला मोक्ष मिळणार होता….”

”पण मग तो आमच्या वाट्याला कशाला गेला,,???, आम्ही काय करणार होतो त्याच्यासाठी…??”, रोह्याने उत्सुकतेने विचारले….

”हे बघ बाळ, मोक्ष हवा होता… त्याला मोक्ष देणारा माणूस मनाने, भोळा, प्रामाणिक, तत्ववेत्ता असावा लागतो, मग कदाचित सुबोध असावा..???… आणि जर समजा सुबोध कडून त्याला मोक्ष मिळाला असता तर पुढे जाऊन तो राक्षस सुबोध्च्याच जीवाचा वैरी झाला असता…आणि कदाचित सुबोधला मारलं देखील असतं त्याने…”, तपस्वी बोलले..

”पण मग बाब, मला ती व्यक्ती जेव्हा आम्ही track वरून चालत होतो तेव्हा, ”सोडू नकोस त्याला.. लक्ष राहू दे त्याच्यावर…तो हातातून नाही गेला पाहिजे… तो घाबरला कि धार त्याला…तो जर हातातून गेला तर तुझं काही खरं नाही….”, असं का म्हणत होती… तो राक्षस मला कोणाला धरायला सांगत होता??”, सुबोध ने विचारले….

”बाळ सुबोध, त्याची शिकार तू नव्हताच… त्याला मोक्ष देणारा माणूस मनाने, भोळा, प्रामाणिक, तत्ववेत्ता शोधण्यासाठी त्याने तुझा वापर केला…पण तो अयशस्वी ठरला… त्याची असली शिकार सुशील होता…,
सुशिल असतानाच भीत्रा आहे… त्याच्यावर भीती लगेच हावी होते.. तो भीती सहन करू शकत नाही… इतरांनी त्याला काहीजरी सांगितले तरी त्याच्यावर त्या गोष्टीचा लगेच परिणाम होतो, परिणामी तो स्वतःला लगेच दुसऱ्याच्या स्वाधीन करतो… त्यामुळे त्याच्यावर मोहिनी घालणं कधीही सोप्प…, ह्या सगळ्या कारणाने त्याने सुशीलला धरायचा प्रयत्न केला… पण…”….
‘पण काय बाबा???”,…तपस्वींच वाक्य पूर्ण होतंय न तोच सुशील अतिउत्सुक्तेने तपस्वींचे वाक्य कापत बोलला…

‘हं..’ तपस्वी गालातल्या-गालात हसले…

‘हं.. बाळांनो ज्याच्या सोबत सिद्ध्पुरुषाचा आशीर्वाद असतो त्याला का कोणी वश करू शकेल…’….तपस्वी बोलले…

‘बाबा, काही कळेल असं बोला न…’… किश्या बोलला….

‘सुशीलच्या bag मध्ये स्वामी समर्थांच्या पादुकांवरील उदी एका पुडीमध्ये बांधून ठेवली आहे…’ तपस्वी वाक्य पूर्ण करीत-करीत उठले… आणि मंदिराच्या बाहेर जाऊ लागले…

त्यांच्या पाठोपाठ हे सगळे उठून जाऊ लागले…

‘त्यामुळेच मांजराने त्याचे रक्त पिऊन देखील त्याच्य्वर तो राक्षस मोहिनी घालू शकला नाही,,,’, ते तपस्वी चालता-चालता बोलत होते…

त्यांच्या हातातील पणतीचा एक मोठा तेजस्वी प्रकाश तयार झाला आणि पाहत-पाहत ते तपस्वी त्या प्रकाशात सामील झाले… आणि तिथून गायब झाले…

सर्वाना कळून चुकले… ते तेजस्वी तपस्वी समर्थांचा अवतार होते… आणि केवळ सगळ्यांच्या रक्षणार्थ आले होते… मनातल्या मनात सगळ्यांनी भित्र्या सुशील चे आभार मानले… सुश्या मात्र चाटच पडला होता…

सगळ्यांनी एकमेकाकडे पाहून एक हास्य दिले आणि पुढे चालू लागले… काही क्षणातच त्यांना पुढे मोथे विजेचे खांब दिसू लागले… सगळे तिथे पोहचले… तिथून जाणाऱ्या दोन लोकांना त्यांनी कोथळगडाविषयी विचारले असता, त्यांनी हे माथेरान असल्याचे सांगितले… सगळ्यांना जरा जास्तच आश्चर्य वाटले…पण
” ‘त्याची’ महिमा कोणी कधी ओळखू शकले नाही आणि कधी कोणी जाणू शकले नाही…ज्याने त्यांची महिमा जाणली ते अद्भुत म्हणवले..”

धन्यवाद, तुमच्या सहकार्याबद्दल!!!!

You may also like...

89 Responses

 1. samair says:

  chan lihili aahe katha
  pudhil kathesathi shubhecha

 2. rashmi says:

  khup chhan ahe story………….

 3. MADHURI says:

  he kay???? ardhavat katha??? aata to khavis or what ever dusaryana pakdnar nahi ka?? tyala marayach hot rao !!! sushya rohya aivaji sushil rohit as type kel ast tar samajanyas jast sopi geli asti..
  aso katha chan ahe pan end bore ahe.. jamalyas next part kadhun tya khavisala mukti dya 🙂

 4. preksha says:

  ekdam faltu story hoti……vel vaya gela vachun 🙁

 5. kailas says:

  nice story

 6. sourabh says:

  nice story but end was so fulish

 7. joya says:

  Nice try…majnahi aali pan…
  Te bogdyat shirle tevha tithe ek vrudha manus hota tyache kay jhale???
  Achanak subodh chya shruratun tya khawisache sammohan gayab kase jhale???
  Tya khawisala fakt moksh milavaych hota tar kishyala tya darivarun khalcha rasta kashala dakhawla????

 8. Pradeep Ubale says:

  chan story hoti, but end khas nahi kela story cha . shevati story chya villain cha end karayala pahije hota. ..

 9. Mrugaya says:

  Chan story aahe. mala horror story avdatat.

 10. nihal d says:

  Bhau story mdhyaoaryant khup chhan ahe bs…..end…bgha n dusra part kadhun…..and tnx….

 11. CHETANA says:

  mast aahe story…….
  vachtana khup bhari watat hota…
  pan madhe madhe ardhwat watat hoti…..
  best of luck for nest story…..
  thanks

 12. mayur mahajan says:

  mast story aahe vachun mja aali.

 13. neha ghawali says:

  I think katha ardhvtch ahe karan to rakshs ajunhi ahe tithech ajun kiti jan tyala bali padnar ani konakdun moksh milel?

 14. neha says:

  nice story ankhi astil tar bolg var taka na i like story

 15. deepak says:

  Nice story

 16. supriya says:

  Very horror par dosti bahut achhi thi

 17. Nice story.. Shevat pan chan

 18. समीर भोसले says:

  खूप छान !
  माझ्या मोबाईल मध्ये या सारखे असावे. Please make some apps like this for useful in android phone.
  मी त्या प्रतीक्षेत आहे.

 19. SUMIT says:

  HE BAGH ANKIT PAHILYANDA LIHALA SHIK AANI MAGCH KATHA LIHI .
  KAY AANI KASA LIHITOS WACHTANA UTSUKTE PEKSHA MARATHI VACHAYACHICH PANCHAYAT HOTE …… KATHA PURNA POST KARAT JA ANI LIHAYLA SHIK PAHILYANDA.

  • Ankit Pise says:

   Dear Sumit,
   I really appreciate the time you took for commenting.
   I would like to inform you that I am not a writer myself but conductor between readers and very writers out there. I’d surely tell your reviews to fellow writer. 🙂 thank you.

 20. Ashwini Gajanan Kochrekar says:

  khup mast katha ahe angavar kata ubha rahato vachtana

 21. iswar dnyanesh says:

  jabrdast,bhasha ekdam manala bhawnari.best of luck for next story

 22. Trishala Pawar says:

  Story chaan hoti pan end asa ka kela

 23. Dipak says:

  i love horror stories keep writing

 24. खूप छान कथा आहे. फक्त कथेचा शेवट त्या भुताला मारून करायला हवा होता. any way good. keep writting

 25. Deepak D says:

  Nice story

 26. swapna says:

  Nice Story
  but End was nothing good
  ajun chaan zala asta
  but very Nice try
  best of luck for next story

 27. kruti says:

  खुप छान आहे कथा….
  वाचताना उत्सुकता वाढते,…
  सुरुवात केल्या नंतर कोथळ्गडा विषयी आकर्षण वाटते मात्र शेवट माथेरान मध्येच होतो…..;(

 28. pradip says:

  koni kay bola yar…mala tar..jam avedli story..and…end pan ossam hota…jya cha..war..swami krupa aahe…tyala..kadhich..ghabrnyachi..garj nahi….shri swami smarth.

 29. ganesh kulkarni says:

  OK hoti. end jara sudharla asta tr better zali assti. best luck for next story.

 30. AMIT says:

  खुपच छान अप्रतिम
  खुप खुप शुभेच्छा

 31. vaibhav dongare says:

  Chan pan kadak nahi

 32. Varsha s says:

  Nice one !!
  Bt movies r better than these written stories…..atleast v get a good climax.
  End was very disappointing…….WELL, All the best for next story..!!

 33. Pranali P says:

  khupch chhan!!!!

 34. Rajashree says:

  Stoy nice but end is boar plz compete the story

 35. shashank belekar says:

  shevat mastch!!!
  shri swami samarth??

 36. mansi arakh says:

  apratim khupch sunder bhaykatha hoti

 37. sudesh says:

  Khup Chan story pan end thoda hatake karayala pahije hota

 38. Bharati says:

  Khupch chan !!!!
  But movies are better than these stories………….
  Well, All the best for ur next story…!!!

 39. Varsha says:

  Wachun Dolyat Pani ale..

 40. Amol says:

  Chhan ahe story

 41. Amit says:

  Very boring faltu ache.

 42. sagar sawant says:

  story khup chan vatali mla ani khr ahe dev tari tyala kon mari nice one keep it up

 43. pankaj Sakpal says:

  katha chan ahe pn Shevat itka vait ka kela?

 44. amrapali says:

  Chan ahe story………

 45. neelam says:

  Chan ahe story but ajun thodi intresting pahije hoti end changla nhavta

 46. Amol says:

  Nice storry……

 47. Amol mandlik says:

  Nice storry

 48. suvarna says:

  Khup bhari,bhiti watat Hoti story vachtana.shri swami samartha

 49. swp says:

  Nice ….
  But end la je apekshit hote te nahi zale.
  Mhanje pichure jasa ain rangat yeto ani aaplyala vatate ki aata kahi tari ghadnar nemka tevhach end hoto.tas kahitari zal.
  But i like

 50. jagruti says:

  Khupch mast aahe katha mala khup aawdli story

 51. jagruti says:

  Mast aahe story
  Mala aawdli khupch!!!

 52. SAURABH says:

  KHUP CHAAN

 53. Bhagyashri says:

  Nice story…we wait for u r next story..all the. Best

 54. Nice story and his very carefully read
  Beacause, hich time aplyavar keva na keva yeu shakto … Tyamule savdhan raha! Satarka raha !
  Thank you !

 55. Kamesh Kulkarni says:

  Very Nice story, pn kahi goshtinche akalan nahi zale. Tya bogdyat gelela vrudha vyakti. tya drivercha ani khawisacha sambandha kay? Ani shewti tya khawischa moksh dakhvla asta tr ajun br vatl ast.

 56. Yashashree Shinde says:

  Khup chhan… Purna vel bhiti kayam hoti, pan unfortunately shevat nahi avdla… Tithehi kahitari trilling or suspense asayla hav hot… Plz take it as a suggestion… Thank you 🙂

 57. Shri says:

  Itak kahi khas story nahi but ok..time pass sathi thik ahe. Thanks

 58. sk says:

  Faltu story west of time yaarrr
  Bhutachi story ashi aste Ka
  He…!

 59. JORDAN says:

  chan story konti asti ji aplyala vachtana bandhun thevte ani hi story tshi hoti,thod end mde problem hota but ,nice story…
  best luck buddy…

 60. DjAkash says:

  chan katha ahe mala khup avdli ahe

 61. Nitin says:

  Patil Kay he?????? PDF file sudha det java ki chukunmakun

 62. kanchan says:

  Khup chhan story ahe

 63. Shivkumar ghandare says:

  Khup chan katha ahe mala khup avadli mi khup ustukatene vachalivahe thanks

 64. Komal says:

  Swami samarth nehmi tyancha bhakta cha mage khambir pane ubhe astatch.

 65. minakshi says:

  kathechi mandni uttam pan shevat nahi aawadla

 66. akash says:

  Nice story

 67. PRIYANKA says:

  WORDING MADE REPEATATION KHUP AAHE.ITS NOT GIVING A THAT MUCH HORROR FEEL….BETTER TO IMPROVE

 68. Kirtee says:

  Evadi mothi story pahta last episode apurna watat ahe… kiwa jar ha ch end karaycha hota tr story ewdi mothi lengthy ka lihaychi…

 69. suchitra says:

  chan ahe story……

 70. Samru says:

  Chan story ahe chan shevat pan ahe….
  Mala janun gheyche ahe ki hi khari story ahe Ka?? … Story vachatana matherancha train track dolyapudhe sarakha yet hota….

 71. SWATI says:

  Khup chan katha ahe mala avadli pa shevat jara bhnnat hava hota

 72. ganesh says:

  Shri swami Samantha
  Devach tari,tyala kon mari.

 73. Shivani says:

  Ek numbr stry..swami maharaj 🙏

 74. Pravin Kailash Mahale says:

  Very nice story shree swami samrtha

 75. Arti says:

  Story mast hoti pan last la bhutavar Dev Ch bhari padto . Chan ahe story

 76. supriya says:

  Intresting story….., pn thodi ajun horror asti tr br zal ast …..

 77. supriya says:

  Intresting story…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *